Obrázek

Geodetická kancelář BRICHTA Plzeň - komplexní služby v oboru geodézie

ŽIVOTNÍ SITUACE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI - RYCHLÁ NÁPOVĚDA

Naši klienti nám často pokládají otázky ohledně různých situací, které souvisí s jejich nemovitostí. Pro snazší orientaci v problematice katastru nemovitostí a v situacích, které nastávají při stavbě (přestavbě) rodinných domů, garáží a chat, Vám předkládáme nejčastější dotazy a heslovité odpovědi. 

Kupuji pozemek. Potřebuji služby geodeta?

Pokud kupujete celý pozemek, tak jak je v katastru nemovitostí evidován, nepotřebujete žádný geometrický plán. Označení hranic pozemku v terénu je věcí vlastníka nemovitosti, a prodávající by měl kupujícímu hranice pozemku v terénu ukázat. Pokud nejsou hranice pozemku v terénu trvalejednoznačně označeny (plot, mezníky…) , potom našim klientům doporučujeme vytyčení hranice pozemku v terénu.

Pokud kupujete pouze část stávajícího pozemku, pak tato část musí být oddělena geometrickým plánem. Dělení pozemků podléhá zákonem stanoveným pravidlům, a proto je vhodné před započetím geodetických prací zjistit, zda navržené dělení pozemků je možné zapsat do katastru nemovitostí.

Rozhodli jste se stavět rodinný dům, garáž, chatu….?
Čím Vám může geodet pomoci?  

V první fázi Vám může geodet pomoci s plánováním umístění nemovitosti. Vyhotoví Vám polohopisný a výškopisný plán, který se stane důležitým podkladem pro projekt Vaší nové budovy, jejího polohového a výškového umístění v terénu, naplánování umístění doplňkových staveb (garáž, zahradní domek, parkovací stání, přístupová cesta….) včetně vyřešení příjezdu a přístupu na pozemek a do domu. Kvalitně zpracovaný projekt umístění stavby do terénu Vám ušetří starosti a také peníze při realizaci stavby. Výstupy geodetického měření Vám předáme nejen v „papírové“ verzi, ale také v elektronické podobě, tak aby je mohl efektivně využít i Váš projektant stavby.

V druhé fázi, před zahájením stavby, Vám geodet vytyčí polohově a výškově stavbu podle projektové dokumentace. Při této činnosti si v terénu ověříte, jak vaše budoucí stavba bude navazovat na terén a jak doopravdy bude v terénu usazená. Ne nepodstatná je i skutečnost, že tím splníte častou podmínku stavebního povolení na vytyčení stavby odborně způsobilou osobou. Tato skutečnost bude doložena ověřenou geodetickou dokumentací o vytyčení stavby.

Co potřebujete pro kolaudaci stavby rodinného domu, garáže, chaty?

Ať se bude jednat o kolaudaci či souhlas s užíváním stavby či jinak nazvanou závěrečnou schvalovací proceduru ze strany stání správy (stavebního úřadu) bude po Vás vyžadováno, abyste předložili geometrický plán na vyznačení budovy nebo její změnu a v obci, kde je schválená vyhláška o vedení technické mapy obce v systému Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTMPK) také protokol o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje neboli akceptační protokol. Oba dva dokumenty pro Vás opět zajistí geodet.

Pokud budete stavět „jen“ například přípojku vodovodu, kanalizace, plynu … tedy stavbu v katastru nemovitostí neevidovanou, a správce této infrastruktury bude po Vás chtít laicky řečeno „zaměření“, pak se nejspíš bude jednat o geodetickou dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby, která bude provedena podle směrnice a požadavků příslušného správce a ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. V některých případech je také vyžadován geometrický plán pro vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí.

Dostali jste výzvu z katastrálního úřadu o nesouladu Vaší nemovitosti s katastrem nemovitostí ?

Katastrální úřady ve spolupráci se stavebními úřady čas od času (a s rozvojem leteckého snímkování stále častěji a nekompromisněji) vyhledávají „hříšníky“, kteří nemají v pořádku evidenci jejich nemovitostí. Pokud jste nepostavili vědomě budovu, na kterou nemáte stavební povolení, jedná se většinou o historicky nezapsané stavby nebo jejich úpravy, které mohou být i desítky let staré. Geodet Vám v takovém případě pomůže tím, že nejdříve „rozklíčuje“ o jaký prohřešek se jedná (často řeč paragrafů není pro laika úplně srozumitelná). Pokud je to nutné, domluví s katastrálním úřadem technické řešení Vašeho problému a vyhotoví pro Vás geometrický plán nebo ZPMZ (záznam podrobného měření změn), které se následně použijí pro odstranění nesouladu Vaší nemovitosti v KN.

Výše uvedené otázky a odpovědi jsou jen prvotním náhledem do častých situací, které život vlastníka či uživatele nemovitosti přináší. Pokud řešíte nějakou konkrétní situaci, se kterou Vám jako geodeti můžeme pomoc, potom neváhejte a kontaktujte nás. Probereme s Vámi Vaše dotazy a společně s Vámi najdeme optimální řešení.

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2022 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz