Obrázek

Geodetické práce v katastru nemovitostí

Pro potřeby majetkoprávních změn v katastru nemovitostí (KN) a pro vyřešení nejasných vlastnických hranic Vaší nemovitosti v terénu pro Vás máme nabídku následujících geodetických prací:

GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrické plány slouží jako podklad pro zavedení změn do KN. Podle druhu změny katastrální úřad vyžaduje příslušný geometrický plán. My pro Vás vyhotovíme geometrický plán, který bude přesně odpovídat Vašim potřebám ať už se jedná o kolaudaci stavby, rozdělení pozemku, vložení věcného břemena do KN nebo jinou změnu. Někdy je nutné spolu s geometrickým plánem doložit katastrálnímu úřadu také prohlášení vlastníka. I to od nás dostanete jako součást naší kompletní dodávky geodetických služeb. U geometrického plánu je důležitá informace, že změna se do KN dostane až na základě příslušné listiny (kolaudačního rozhodnutí, smlouvy apod.).

ZPMZ (záznam podrobného měření změn)

V některých specifických případech lze změnu do katastru zavést jednoduší formou a to vyhotovením ZPMZ. V tom to případu je změna v KN provedena pouze na předání ZPMZ katastrálnímu úřadu zhotovitelem – geodetem.

VYTYČENÍ  VLASTNICKÉ  HRANICE

Vytyčením vlastnické hranice se rozumí přenesení údajů evidovaných v KN do terénu. Vytyčení má za cíl pomoci vlastníkům určit, kde se nachází v terénu neznatelná nebo sporná hranice. Při vytyčení vlastnické hranice se vychází z přesně určeného pořadí využitelných geodetických podkladů, které jsou uloženy u příslušného katastrálního úřadu. Součástí vytyčení hranice v terénu je také seznámení s průběhem vytyčené hranice , ke kterému jsou oficiálně pozváni i vlastníci okolních dotčených nemovitostí a o průběhu vytyčení je pořízen vytyčovací protokol. Kopii protokolu dostane každý z účastníků vytyčení a také je v elektronické formě zaslán na katastrální úřad. V některých případech je vytyčení součástí geodetické dokumentace pro vyhotovení geometrického plánu.

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2022 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz